Wanneer de jaarcijfers van het voorgaande jaar pas in september of later beschikbaar komen ligt dat “uiteraard” aan de accountant. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat er in dit soort situaties bijna altijd sprake is van interne achterstanden en het niet stellen van de juiste prioriteiten.
Het komt ontegenzeggelijk voor dat accountants nalatig zijn in het tijdig opleveren, maar ik weet, op basis van 35 jaar ervaring als registeraccountant, dat een late oplevering van de jaarcijfers vaak is te herleiden tot een niet goed functionerende financiële administratie.

Overigens hoeft een late oplevering van de jaarcijfers geen probleem te zijn. Maar dan moet wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. De interne managementrapportage sluit aan met de financiële administratie.
  2. De interne managementrapportage is binnen enkele weken na het jaareinde beschikbaar.
  3. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het resultaat volgens de managementrapportage en het resultaat volgens de jaarrekening.(Eventueel na het aanbrengen van een aantal standaardcorrecties als, bijvoorbeeld, de berekening van de vennootschapsbelasting).

Desondanks geniet een snelle oplevering van de officiële jaarcijfers om meerdere redenen de voorkeur.

Goed ondernemerschap vereist  een goede afstemming van de planning van werkzaamheden met de accountant. Daarnaast: Duidelijke afspraken over de verdeling van de werkzaamheden. Een snelle oplevering van de jaarcijfers leidt er toe dat de administratie er toe “gedwongen wordt” tijdig alle informatie, specificaties en aansluitingen op te leveren.

Daarnaast wekt u een goede indruk bij eventuele financiers. U toont daarmee aan dat u “in control”bent voor wat betreft de financiële rapportage. Er zijn zelf al banken die, bij late oplevering van de jaarcijfers, een boete in rekening brengen bij de kredietnemer.

Tenslotte leidt een tijdige en juiste  oplevering van alle benodigde informatie vaak ook tot lagere accountantskosten.